كانون كريمه اهل بيت

بزرگداشت مقام معلم و مربی

بزرگداشت مقام معلم و مربی

مدیریت مجموعه خواهران با همکاری اولیا متربیان در برنامه ای شگفتانه، بدون اینکه به مربی ها چیزی بگویند با کمک دختران جشنی تهیه دیده و از همه مربیان تقدیر کردند.
به غیر از هدیه‌ای که کانون برای مربیان و کمک مربیانش در نظر گرفته بود ،بعضی متربیان نیز به صورت جداگانه از مربی خود تقدیر کردند.


دیدگاهتان را بنویسید