معاون مالی و پشتیبانی

تزریق بودجه به شعب و کانون های مجمع ، پیگیری حساب های مالی مجموعه ، انبار گردانی  ، حفظ و حراست از اموال و ابنیه مجمع ، خرید اموال و تجهیزات لازم برای شعب و کانون ها از جمله وظایف این معاونت به شمار می رود .