معاون مالی و پشتیبانی

تزریق بودجه به شعب و کانون های مجمع،پیگیری حساب های مالی مجموعه،انبار گردانی،حفظ و حراست از اموال و ابنیه مجمع،خرید اموال و تجهیزات لازم برای شعب و کانون ها از جمله وظایف این معاونت به شمار می رود .