دسته‌بندی نشده

Amoretti penned it from the ‘_Memorie Storiche_’ and you can additional copious notes

Amoretti penned it from the ‘_Memorie Storiche_’ and you can additional copious notes

Borgonzio first started . ; and furthermore their luck escaped. [Footnote 8: Borgonzio o Brugonzio Botta fu regolatore delle ducali entrate sotto il Moro, alla cui fuga la casa sua fu pur messa a beneficial sacco da’ partitanti francesi. (AMORETTI, l. c.)]

[Footnote: l. 4–ten It passing obviously identifies situations from inside the Milan in the period of the overthrow away from Ludovico il Moro. ]

Ambrosio Petri, St. Draw, 4 chat rooms into screen, dos . step 3 new new orleans saints out-of chapels, 5 the Genoese yourself.

Bit of tapestry,–set of compasses,– Tommaso’s book,–the book regarding Giovanni Benci,–the package about personalized-family,–to cut the fresh new cloth,–the sword-strip,–to help you sole the fresh footwear, –a white hat,–brand new cane regarding damaged homes,–the debt towards table linen, –swimming-buckle,–a text out of light paper to possess attracting,–charcoal.–Exactly how much is a great florin . a leather-based bodice.

Borges will rating to you the fresh new Archimedes on the bishop regarding Padua, and Vitellozzo the only away from Borgo a San Sepolcro [Footnote step 3: Borgo a good San Sepolcro, where Luca Paciolo, Leonardo’s buddy, came to be.]

In which are Valentino?–footwear,–packets regarding custom-domestic. –[Footnote 5: Carmine. ] new monk at the Carmine,–squares,–[Footnotes eight and 8: ilies. See No. 4.] Piero Martelli,– Salvi Borgherini,–post right back the fresh handbags,–a services to the sunglasses,–[Footnote 11: San Gallo; maybe Giuliano weil San Gallo, the fresh Florentine architect.] the newest nude study of San Gallo,–the brand new cloak. Porphyry,–groups,–rectangular,–[Footnote sixteen: Pandolfini, select Zero. 1544 note.] Pandolfino. [Footnote: Valentino. Cesare Borgia could be meant. With reference to Leonardo’s involvements from the your find pp. 224 and you may 243, note.]

Concave mirrors; thinking of Aristotle;[Footnote dos: _Avicenna_ (Leonardo here produces they Avinega) the latest Arab philosopher, 980-1037, for hundreds of years the latest unimpeachable power with the all medical questions. Leonardo possibly items right here so you’re able to a circulated model: _Avicennae canonum libri V, latine_ 1476 _Patavis._ Almost every other versions are, Padua 1479, and Venice 1490.] the latest books away from Avicenna Italian and you will Latin words; Messer Ottaviano Palavicino or their Vitruvius [Footnote step three: _Vitruvius._ Get a hold of Vol. We, Zero. 343 mention.]. bohemian knives; Vitruvius[Footnote six: _Vitruvius._ Pick Vol. I, No. 343 note.]; wade all the Tuesday to your hot shower where you will discover nude males;

Archimedes, into centre of the law of gravity; [Footnote nine: The fresh functions away from Archimedes weren’t released during Leonardo’s lifetime-date.] anatomy [Footnote 10: Examine No. 1494.] Alessandro Benedetto; The Dante out-of Niccolo della Croce; Inflate the fresh lungs away from good pig and you can observe whether or not they increase in width as well as in length, or perhaps in thickness diminishing in total.

[Footnote fourteen: _Johannes Marliani sua etate philosophorum mais aussi medicorum principis et ducalis phisic. primi de proportione motuum velocitate questio subtilissima incipit ex boyfriend ejusdem Marliani originali feliciter extracta, M(ilano)_ 1482.

A church and you can monastery in the Florence

Another work of the him gets the label: _Marlianus mediolanensis. Questio de- caliditate corporum humanorum tempore hiemis ed estatis ainsi que de- antiparistasi advertisement celebrem philosophorum ainsi que medicorum universitatem ticinensem._ 1474.] Marliano, towards the Calculation, in order to Bertuccio. Albertus, towards the eden and you will environment [Footnote 15: See Zero. 1469, 1. 7.], [on the monk Bernardino]. Horace enjoys created on the movements of one’s air.

Of three normal authorities rather than particular check out this site commentators whom disparage the latest Ancients, who were new originators off sentence structure and the sciences and you can .

[Footnote: It notice is created into the drawing away from an idea from a home. For a passing fancy page ‘s the time 1513 (look for No. 1376).]

The new rates you are going to need to put aside going back publication for the tincture that they can can be found in the research away from Gerardo new illuminator within San Marco during the Florence.

Shortly after becoming generated Archbishop of Valence by Alexander VI he had been commonly called Valentinus otherwise Valentino

[Footnote: L. 1-3 come in the first composed between contours 3 and you may cuatro out of Zero. 292. Nevertheless the sense isn’t obvious inside connection. It is scarcely you are able to so you’re able to devine the definition of your own after the sentence.

دیدگاهتان را بنویسید